Aktuality | Svetový deň vody

Valné zhromaždeňie Organizácie spojených národov schválilo na svojom 47. zasadnutí v decembri 1992 v Rio de Janeiro rezolúciu, ktorá 22. marec vyhlásila za Svetový deň vody. Svetový deň vody je kľúčovým pre zameriavanie pozornosti na určenie problémov týkajúcich sa zásobovania pitnou vodou a zvýšenie povedomia verejnosti o dôležitosti zachovania a ochrany zdrojov vody. Má zvýrazniť význam vody pre zachovanie života na našej planéte a upozorniť ľudstvo na udržatené zaobchádzanie s vodnými zdrojmi. ústrednou témou Svetového dňa vody sa v roku 2017 na základe rozhodnutia OSN stala „ Odpadová voda ".

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave sa každoročne zapája do osláv Svetového dňa vody so zámerom zabezpečiť odsvetu, vzdelávanie a prístup verejnosti k informáciam o pitnej vode, ako najdôležitejšej súčasti života človeka. Pri príležitosti Svetového dňa vody budú v dňoch 22. až 24. marca 2017 odborní pracovníci oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia tunajšieho úradu v čase od. 8.00 do 14.00 hod. všetkým záujemcom z radov občanov osobne alebo telefonicky na telefónnych číslach: 0905 507 642 a 058/7323257,58. klapka 116 a 117, poskytovať konzultácie a odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, kvality pitnej vody z verejných vodovodov, individuálnych studní a problémov súvisiacich s vodou.

Z podujatí organizovaných k tomuto dňu sú, nie len v okrese Rožňava, ale na celom Slovensku najpopulárnejšie bezplatné rozbory vody zo studní. Tunajší orgán verejného zdravotníctva nebude pri príležitosti Svetového dňa vody 2017 vykonávať ani zabezpečovať laboratórnu analýzu vzoriek vôd z individuálnych zdrojov.

Analýzu vzoriek pitných vôd zo studní, avšak len v ukazovateli dusičnany, budú dňa 22.marca 2017 v čase 8.00 - 14.00 hod. vykonávať pracovníci laboratórií Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Závodu Rožňava. Dusičnany sú najčastejšie prekračovaným chemickým ukazovateľom v pitnej vode z individuálnych zdrojov (studní) v našom okrese a zo zdravotného hľadiska ich prekročenie nie je bezpečné, najmä pre malé deti. V tejto súvislosti upozorňujeme, že ani vyhovojúce výsledky v ukazovateli dusičnany nie sú dostatočné na preukázanie toho, či je voda z individuálneho zdroja zdravotne bezpečná. Na takéto posúdenie je potrebné vykonať analýzu ďalších fyzikálno-chemických, mikrobiologických a bilogických ukazovateľov v zmysle platnej legislatívy.

Dalšie informácie k Svetovému dňu vody nájdete na http://www.worldwaterday.org

Zoznam aktualít