Aktuality | Informácie o spracovaní osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Obec Kunova Teplica so sídlom Kunova Teplica č. 127, 049 32 Štítnik

IČO: 00328448

kontaktné údaje zodpovednej osoby:

e-mail:annaantalova87@gmail.com

 t.č:. 0908741014

adresa: Obecný úrad Kunova Teplica č. 127,04932 Štítnik

právny základ spracúvania: zákon o obecnom  zriadení, zákon o výkone práce vo verejnom záujme , Zákonník práce, Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, Zákon o zdravotnom poistení a poisťovníctve, Zákon o daní z príjmov, Zákon o starobnom dôchodkovom sporení, Zákon o službách zamestnanosti, Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, Zákon o sociálnom fonde, Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a iné právne základ nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov obce, na spracovanie zmlúv, VZN, a iných

účel spracúvania: evidencia obyvateľstva, miestne dane, miestne poplatky, stavebné konanie, kolaudačné konanie, exekučné konanie, personalistika, mzdy, nájomné vzťahy

kategórie príjemcov osobných údajov: stavebný úrad, kataster nehnuteľností, úrad práce sociálnych vecí a rodiny,  exekútori, Okresný súd, Krajské súdy

doba uchovávania osobných údajov: doba trvalého pobytu na území obce, v súlade so zákonom o archivácii, počas trvania zmluvného vzťahu, počas návštevy školy, počas trvania nájomného vzťahu.

Použité postupy, význam a predpokladané dôsledky profilovania: Obec nevykonáva profilovanie dotknutej osoby

Prevádzkovateľ spracúva len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Prevádzkovateľ  spracúva a využíva osobné údaje výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené, pričom údaj o účele môže byť obsiahnutý v súhlase dotknutej osoby alebo ustanovený priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskych spoločenstiev, medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, zákonom o ochrane osobných údajov alebo osobitným zákonom.

V zmysle § 21 zákona č. 18/2018 Z. z. dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby. Má právo požadovať informácie o

 1. účele spracúvania osobných údajov, alebo o kategórii spracúvaných osobných údajov,
 2. identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 3. právo na obmedzenie alebo vymazanie osobných údajov,
 4. dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 5. práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 6. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100, 
 7. zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 8. existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

Dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom pri splnení požiadaviek stanovených zákonom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

Zodpovedná osoba  zabezpečuje:

 1. poskytovanie informácií a poradenstva prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi a zamestnancom, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, o ich povinnostiach podľa tohto zákona, osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcich sa ochrany osobných údajov,
 2. monitoruje súlad so zákonom o ochrane osobných údajov, osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcimi sa ochrany osobných údajov a s pravidlami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa súvisiacimi s ochranou osobných údajov vrátane rozdelenia povinností, zvyšovania povedomia a odbornej prípravy osôb, ktoré sú zapojené do spracovateľských operácií a súvisiacich auditov ochrany osobných údajov,
 3. poskytuje na požiadanie poradenstvo, ak ide o posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a monitorovanie jeho vykonávania,
 4. spolupracuje s úradom na ochranu osobných údajov pri plnení svojich úloh,
 5. plní úlohy kontaktného miesta pre úrad pre ochranu osobných údajov v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov vrátane predchádzajúcej konzultácie a podľa potreby aj konzultácie v iných veciach.

Zodpovedná osoba pri výkone svojich úloh náležite zohľadňuje riziko spojené so spracovateľskými operáciami, pričom berie do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov.

Každá dotknutá osoba môže kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv podľa zákona  č.18/2018 Z. z. nasledovne:

osobne: Kunova Teplica č. 127,04932

telefonický kontakt: 0908741014

elektronickou poštou: annaantalova87@gmail.com

Zodpovedná osoba je v súvislosti s výkonom svojich úloh viazaná povinnosťou mlčanlivosti v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Zoznam aktualít