Slovenský iconEnglish icon

Ochrana osobných údajov

Informácia o ochrane osobných údajov podľa § 19 a § 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ochrana osobných údajov je obcou Kunova Teplica zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES ( ďalej len „nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Prevádzkovateľ: Obec Kunova Teplica, Kunova Teplica  č127, 049 32 Štítnik
Údaje prevádzkovateľa: IČO: 00328448
Kontaktné údaje zodpovednej osoby: obec.kunovateplica@gmail.com ; 0905785281
Obec Kunova Teplica
adresa: Kunova Teplica č. 127, 049 32 Štítnik
Kontakt: 058/788 25 20, 0908 741 014