Slovenský iconEnglish icon

Školstvo

materská škola (zákl. škola ročník 1 - 4 bola vyradená zo siete škôl a školských zariadení k 01.09.2004 z dôvodu nízkeho počtu žiakov

Snáď prvá zmienka o cirkevnej škole v Štítniku je z roku 1539 a z Plešivca z r. 1558. Škola v Štítniku pôsobila od 17. storočia do pol. 19. stor. ako nižšie gymnázium. Pri gymnáziu bol aj pedagogický ústav 1792-1905 kde študovali aj žiaci z K. Teplice. S K. Teplicou súviseli niekoľkí učitelia resp. vychovávatelia ako napr. Pavol Majoroš, David Lauček, Štefan Pekár a i. Z Kunovej Teplice ako žiaci tu chodili do školy napr. celý rod Czekušovcov (1729 Ján Cz., 1731 Jozef, Imrich a Ladislav, 1735 Mikuláš, 1746 Ľudovít Czekus a i.) Synovia ev. a v. farárov napr. 1755 David a Ján Vietoris, synovia niektorých zemanov, ale aj technického personálu železiarne napr. r. 1801 tu študoval syntaxista Kevický z K. Teplice a i.

O vzniku prvej školy v K. Teplici nemáme archívne údaje (zmienka z r. 1601 MprEA XIII., 49). Od r. 1619 sporadicky pri fare učili aj ev. a v. farári a kantori. Základné vzdelanie tu získal napr. aj Michal Szepessy (1751-1810) - náboženský spisovateľ a národnokultúrny dejateľ. V r. 1763-65 bol učiteľom Pavel Šramko. Škola v K. Teplici sa spomína ako ev. fília Štítnika. V r. 1774 rektor školy v K. Teplici patril medzi vzdelanejších, lebo k nemu chodili do školy aj z iných obcí, donatisti, gramatisti ba aj syntaxsisti. Mal okolo 40 žiakov (Ila, B. Gömör megye iskolázási viszonyai az 1770-76 évben. In. Emlékkönyv Domanovszky Sándor, Budapest 1937, Ila, B.: c.d. II.zv. 1944, s. 569, pozn. 6). Škola drevená (1787), obnovená (1869), prestavaná 1903. Počet žiakov koncom 19. storočia priemerne 90, v opakovanej skupine 30.

učiteľov treba spomenúť - Joannes Komjaty Taplocziensis Rector od r. 1787, neskôr Sholae Rector do r. 1809. Ján Szlopovszky (do 1810), Josephus Mészáros Ludi loc. Magister (1813), nekôr Loci Rector (manželka Mária Molnárová) do 1817, Benjamin Schultz-Schole Rector (manželka Juliana Czibur) od r. 1815 do 1821, Nob. Michael Feledy - Ludi magister (manž. nob. Szsana Zajler) od 1827 do 1849, Mihály Feledy - oskola tanitó sa spomína do r. 1849), Andrej Gazdik do r. 1852, Samuel Miskolczi (do 1855), August Hozenk - oskola tanitó (z. 12.5.1870 vo veku 50 rokov, ako župný väzeň v Plešivci) do 1861, Andrej Gazdik (n. 1820-1870) pôsobil tu v r. 1840-1852 ako správca školy a učiteľ, Károly Pazár (do 1862), Endre Flentisz (do 1868), Pál Kicsiny - oskolai tanitó sa spomína od r. 1868 do 1873, Ján Holles (do 1892), Jozef Petz (do 1893), Emil Michalovics (do 1899), Daniel Rokosinyi (do 1900), Miklós Ugler (do 1901). Do vzniku ČSR tu pôsobil učiteľ Štefan (István) Terray (od 1901).

Po vzniku ČSR: Mená učiteľov a riaditeľov školy. Od roku 1901 bol učiteľom István Teray s učiteľkou Margitou Kubínyi. Potom nasledoval riaditeľ Dendély János, učiteľky Sulán Erzsébet a Ivanics Béláné. Ďalším riaditeľom bol Neszmélyi Zoltán s učiteľkou Ivanics Béláné. Od roku 1945 riaditeľom bol Bartók Matej s manželkou. Potom do zrušenia školy sa učitelia často menili. Do zrušenia školy vyučovali títo učitelia: Borsody Imre, Kőrösi Valéria, Várady Piroška, Holéczy Ladislav, Lőrincová Ružena, Kostelník Karol, Homolová Helena, Hlaváč Ladislav, Bódisová Helena, Baffi Árpád. Od roku 1994 vyučovali učitelia: Mgr. Andrea Vidová, Mgr. Ján Krivuš, Mgr. Emília Zimmermanová.

Materská škola

V súčasnosti v provizóriu (drevený barák) kapacitne ani stavebno-technickým stavom nevyhovujúca pre vyše 50 detí. Má sa vystavať nové účelové zariadenie s kapacitou 3 oddelenia pre 60 detí. Osvetová beseda mala v r. 1975 jedného dobrovoľného pracovníka. Aktívny bol folklórny súbor v K.Teplici, konal sa tu aj prieskum ľudových piesní. Csemadok - kultúrny spolok maďarských pracujúcich. Od r. 1955 sa začali organizovať každoročne slávnosti piesní a tancov v Gombaseku. Kino v obci bolo do r. 1970. Premietačom bol Štefan Petro st. Miestna ľudová knižnica - pôvodne už zač. 20. storočia „Vándorkönyvtár“ r. 1909 mala 182 zv. kníh. V roku 1975 s dobrovoľným vedúcim - L. Labina, do roku 1975 vedúca Júlia Dubaiová. Počet čitateľov 122, počet zv. kníh 5184. Nový objekt kultúrneho domu (z r. 1986) je dominantou obce. Zahrňuje 2 samostatné sály s celkovou kapacitou 240 miest, klubovňu mladých 60 miest, klub dôchodcov 35 miest, knižnica so 7 tisíc zväzkami a príležitostnú obradnú sieň 45 m. Okrem toho v budove sú umiestnené aj kancelárie Obecného úradu.

V súčasnosti je riadením materskej školy poverená: Ingrida Švická

Základná škola 1.-4. ročník

V rámci delemitácie škola bola zrušená a deti dochádzali do Plešivca (do škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským). Pre veľký počet detí bola obnovená škola po roku 1994. Navrhovaná je rekonštrukcia dostavba (družina a jedáleň) existujúcej školy podľa vypracovaného projektu. Škola 2 triedy pre cca 50 žiakov (1 trieda slovenská, 1 trieda maďarská). Objekt školy má naväzovať na novú výstavbu MŠ, s ktorou má mať spoločný stravovací pavilón.