Slovenský iconEnglish icon

Súčasnosť

Počet obyvateľov: 728

Mikroregión: Domica (s. Plešivec)
Národný park: Slovenský kras (nesprístupnená jaskyňa "Zúgó")
Medzištátny družobný styk: Nagycsécs - MR

...Na tomto odkaze nájdete fotogalériu s leteckými pohľadmi na obec Kunova Teplica a tiež iné informácie o obci + video...

Príroda

GEOMORFOLIGICKÉ pomery:
Vo východoslovenskom (košickom) kraji v gemerskej časti Slovenského rudohoria 19 km na JZ od okresného mesta Rožňava je Kunova Teplica - zemepisné súradnice 20 23´ východnej zemepisnej dľžky 48 37´ severnej zemepisnej šírky. 255 m n.m. stred obce, 240 - 775 m n.m. v chotári. OBEC Kunova Teplica sa nachádza v juhozápadnej časti Národného parku Slovenský kras v údolí potoka Štítnik, medzi planinami Plešivec a Koniar. Západná odlesnená časť chotára na nive a terase skrasovatelnej plošine vystupuje na východe do strmých, dubovým lesom zalesnených západných svahov Plešiveckej planiny. Tvoria ho svory, vápence a horniny mladších prvohôr. V okolí sa nachádzajú minerály ako arzenopyrit, evanlit, chalkopyrit, limonit, pyrit, tetraédrit, smitsonit a i.
Plešiveckú planinu budujú prevažne vápence a dolomity. Vápence rýchlo podliehajú krasovým procesom, preto sa v nich vytvorili krasové zjavy nielen na povrchu (škrapy, závrty, priepasti, vyvieračky), ale vo vnútri (jaskynné priepasti napr. Zvonivá diera či Kunovoteplická jaskyňa Zúgó (Hučiaca) a i.

VODSTVO - klíma :
Štítnik - potok pramení pod Lehockou hoľou vo výške okolo 1255 m n.m. je 32,8 km dlhý. Na nive potoka je priemerná teplota 9 oC. Kunovoteplická vyvieračka nad areálom SMZ Kunova Teplica, s.r.o. vytieka vo výške 263 m n.m. (je tu aj malá prietoková jaskyňa). Krasová vyvieračka Zúgó (Hučiaca) vyteká zo západného úpätia Plešiveckej planiny. Je zakončením veľkej jaskynnej sústavy. Výver je pod bradlom vo výške 279 m n.m. asi 1 km na sever od Kunovej Teplice. Priamo v obci pramení potôčik Teplica s teplou vodou 17oC, ktorá nezamŕza ani v zime. Všetko vodstvo v rámci potoka Štítnik ústi pri Plešivci ako postranný prítok riečky Slanej. Od obce približne na 1600 m (90 min. chôdze) na Plešiveckej planine sa nachádza Zvonivá diera - Zvonica (vyše 100 metrov hlboká priepasť s jaskynným systémom - pomenovali ho podľa ostrého zvonivého zvuku padajúceho kameňa).

FLÓRA (rastlinstvo)
Chránená krajinná oblasť Národný park Slovenský kras.
LESY listnaté: dub plstnatý, hrab, a buk, ihličnaté dreviny 7 %
Floristicky patrí k najbohatším oblastiam Slovenska. Krasový fenomén - územia sa prejavuje v dominancii podoblasti pramatranskej xerotermnej flóry - Matricum.
RASTLINY chránené, liečivé a jedovaté: Ballota čierna, Blen čierny, Bolehlav škvrnitý, Borievka obyčajná, Čučoriedka obyčajná, Divozeľ veľkokvetý, Durman obyčajný, Hloch obyčajný, Prvosienka jarná, Púpava lekárska, Rasca lúčna, Skorocel kopijovitý, Stavikrv vtáčí...
HUBY vyhľadávané jedlé: dubáky, kuriatka, plávky, šampiňóny, bedle a kozáky.
POZOR na jedovaté huby: muchotrávka tigrová a zelená, zvonec opadavý, vláknica Patouillardova.

FAUNA (Živočíšstvo):
Slovenský kras je bohatý na výskyt bezstavovcov, viac ako 130 druhov mäkkýšov napr. slimák Sadleriana pannonica- endemický druh, početné druhy chrobákov a motýľov. Z unikátnych dvojkrídlovcov sú veľmi zriedkavé exempláre z Kunovej Teplice z čelade Scimisidae, napr. Tatanocera punctiffrons Rondai, čeľaď Anthomiidae: Hydrophonia ammulata - prísne chránená. Zastúpené sú kôrovce, raky, v jaskyniach Meromiscus graniger a kôrovce z rodu Niphargus a i.
RYBY: pstruh potočný, jalec tmavý, podustva v potoku Štítnik (v rybníčku šťuka, kapor, amur), rôzne obojživelníky a plazy.
VTÁCTVO: napr. drozd skalný, orol krikľavý, bocian biely ( stáročia hniezdi v obci )
Z CICAVCOV sa zriedka vyskytuje rys ostrovid, medveď a vlk. Z lovnej zvere sú to srny, jelene, diviaky, líšky, zajace a i.

POĽNOHOSPODÁRSTVO

 • jednotné roľnícke družstvo (JRD) II. typu bolo založené v roku 1949 - v tom istom roku aj rozpadlo.
 • znovuzaloženie poľnohospodárskeho družstva bolo v roku 1958
 • od 1. januára 1973 vznik nového družstva pod názvom Jednotné roľnícke družstvo Červená hviezda so sídlom v Plešivci
 • v roku 1981 Kunova Teplica bola pričlenená ku Jednotnému roľníckemu družstvu Gočaltovo
 • od roku 1998 Podielnicke družstvo Gočaltovo (družstvo v obci hospodári na 400 ha), riaditeľ Ing. Rastislav Bartoš

SÚČASNOSŤ:
OBČANIA: V malebnej dedine Kunova Teplica pod Veľkým skalnatým vrchom stáročia pracovali, zveľaďovali a chránili našu krásnu prírodu, poľnohospodárske a železiarske tradície i svorne tu žijú obyvatelia slovenskej, maďarskej i inej národnosti.
RÓMOVIA: 280 (300) zo 680 obyvateľov, 3 osady, voda, kanalizácia a čiastočne plyn, "Vajda"- i napriek snahy vedenia obce nebol zvolený.

INFRAŠTRUKTÚRA
Vodovod, kanalizácia + ČOV s kalovou koncovkou, plyn, moderná sieť rozvodu el. energie
INFORMÁCIE - občianska vybavenosť
Salaše : 200 a 600 metrov od obce (žinčica, ovčí syr).
Poľovnícka chata: 1500 metrov od obce.
Turistický chodník: Teplický závoz (Plešivecká planina - modrá značka ).
Hospodársky dvor: stajne pre chov 400 kusov dobytka, možnosť chovu oviec, vedúca Eva Krivušová, tel. 0907/102359
Telovýchovné zariadenie : "Všešportový areál TJ KOVO" - futbalový štadión (4. liga), tenisové kurty, volejbal, posilňovňa, atletická šesťdráha, stolný tenis, sauna, zariadenie pre profesionálnu požiarnickú športovú činnosť, rybníček (stála teplota vody 17 C).

Obchodná sieť :

 • zmiešaný tovar - Jednota Revúca, tel.: 058/7329767
 • potraviny CENTRUM - Ing. Soňa Demeterová
 • bufet pri SMZ, s.r.o Kunova Teplica - Ing. Soňa Demeterová

Reštauračná činnosť:

 • Reštaurácia - Jednota Revúca, 76 miest na sedenie (biela budova)
 • CENT - RUM, 24 miest na sedenie - Ing. Gejza Demeter
 • GÓÓL - PRESSO, 50 miest na sedenie (štadión TJ KOVO) , tel. 0918/622856

Ubytovanie: 25 hostí - turistická ubytovňa TJ KOVO
Ubytovanie - okolie: Hotel Hrádok pri Gočaltove - ubytovacia kapacita 46 stálych lôžok (30 príležitostných) - celodenné stravovanie, tel.: +421(0)58 48 60 5714. DOMICA RESORT, Domica časť Kečovo +421(0)58 48 18 555, +421(0)918 914 656
ĎALŠIA OBČIANSKA VYBAVENOSŤ : Kultúrny dom, Dom smútku
ZAMESTNANOSŤ: časť obyvateľstva je zamestnaná v miestnom závode SMZ Kunova Teplica, s.r.o., v podielnickom družstve, v rôznych štátoch v Európe, hlavne v ČR.
NAJVAČSÍ MIESTNY ZAMESTNÁVATEĽ: SMZ Kunova Teplica, s.r.o. so sídlom Kunova Teplica č. 197 (cca 120 zamestnancov), majiteľ Vojtech Baláž, tel. 058/7931732-3

BUDÚCNOSŤ:
Tradície a bohatstvá tohoto regiónu sú predpokladom úspešného vidieckeho turizmu,
rozvoja cestovného ruchu pre zdroj obživy obyvateľstva. Pre udržanie osídlenia bude vhodnou formou vytváranie pracovných miest aj ďalšie zefektívňovanie poľnohospodárskej výroby. Ideálne podmienky sú dané jednak jedinečnou prírodou, napr. pre chov oviec, ako aj jestvujúcim hospodárskym dvorom, kde sú vytvorené ideálne podmienky na veľkochov dobytka. Naše plány smerujú práve do tých oblastí, ktoré sú potrebné ku zvýšeniu zamestnanosti, skvalitňovaniu poskytovaných služieb pre rozvoj turizmu. Žijú tu pracovití a šikovní remeselníci a veľa je ich bez zamestnania. Za uváženie stojí preto aj ďalší rozvoj priemyslu v miestnom závode a možno aj vybudovanie priemyselného parku pre daný región. Zárukou úspešnosti nových zámerov je skutočnosť, že obec má kompletne vybudovanú infraštruktúru.
V obci v roku 1989 sa zahájila výstavba inžinierskych sietí a stále trvá. Po stavbe nie sú miestne komunikácie uvedené do pôvodného stavu, čo bude nutné vykonať čo najskôr. Obec disponuje 14 rokov starou dokumentáciou na výstavbu vodnej nádrže (má slúžiť aj rybolovu). V lokalite je vytvorený násypový val. Z plochy (2,5 ha) bola vzatá ornica, sú k dispozícií výsledky geo. prieskumu, ochrany prírody a i.. Naše zámery neohrozujú negatívnymi vplyvmi životné prostredie. Sú zamerané iba na spoznávanie a rozvoj rázovitého vidieckeho osídlenia. Plánuje sa výstavba sociálnych bytov pre rómov a pre sociálne slabšie rodiny.

ZAHRANIČNÉPODUJATIA: krajské a regionálne súťaže v požiarnickom športe, cyklistika, ľahkoatletické preteky, športové dni s medzinárodnou účasťou, detské dni, vystúpenia rockových skupín, futbalová súťaž (200 - 400 divákov), tradičné veselice

Doterajšie aktivity obce /r. 1990 - 2012/:

 • výstavba kanalizácie a čistiarne odpadových vôd (1989 - 2005)
 • rozšírenie (zo 6 na 8) možnosti príjmu TV programov - obecný TV prevádzač (licencia r. 1994) od 01.01.2008 však vysielanie bolo zrušené (DIGI TV a podobne)
 • rekonštrukcia budovy základnej školy (1994)
 • výstavba domu smútku (1992 - 1996)
 • rekonštrukcia sekundárnej siete rozvodu elektrickej energie (1998 - 1999)
 • oprava budovy evanjelického (a.v.) kostola (1990), rekonštrukcia oplotenia kostola (2001)
 • plynofikácia obce (2001 - 2003), (ukončená v 09/03)
 • rozšírenie jestvujúcej kanalizačnej siete pre rómske osady, bodová úprava jestvujúcej ČOV
 • odvod dažďovej vody z obce
 • územno-plánovacia dokumentácia
 • projekt hosp. a soc. rozvoja obce
 • úprava budovy ZŠ na MŠ
 • výstavba nájomných bytov nižšieho štandardu (2010 - 2012)
 • architektonická štúdia revitalizácie centra obce (2012)

Zabezpečuje sa :

 • dokončenie rekonštrukcie sekundárnej siete rozvodu elektrickej energie
 • oprava povrchov miestnych komunikácií
 • plynofikácia školských zariadení a budovy obecného úradu
 • projekt rozvoja cestovného ruchu (vidieckeho turizmu)
 • dokončenie výstavby nedokončenej vodnej nádrže pre rekreačné účely (bude slúžiť aj šport. rybolovu)

Významnné investičné akcie v roku 2014

 • Oprava domu smnútku - interiér a exteriér
 • Oprava materskej skôlky - interiér
 • Dokončenie autobusovej zastávky
 • začiatok rekonstrukcie ČOV - I .etapa opravy /výmena/ miešadlo, dúchadlo, čerpadlo

Významnné investičné akcie v roku 2015
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2015:

 • dokončenie autobusovej zastávky
 • riešenie technického problému na čističke odpadových vôd ( ČOV)- kúpa a usadenie nového čerpadla a miešadla
 • úprava parku pred Obecným úradom a výsadba zelene v obci
 • opravy cestnej komunikácie v obci
 • Multikára- kúpa, stará predaj
 • Do majetku - hasičské auto z MV SR- lveco
 • Pracovný odev pre hasičov a prístroje
 • Vypracovanie dokumentácie PO
 • MS - interiérove vybavenie 781,-eur.-
 • Oprava ciest a údržba

Významné investičné akcie v roku 2016
Najvýznamnnejšie investičné akcie realizované v roku 2016:

 • oprava kamenného múra okolo cintorína
 • nová vstupná brána na cintorín
 • nové vybavenie v dome smútku
 • riešenie technického problému na čističke odpadovych võd ( ČOV)- dokončenie 3.etapy
 • vybavenie detského ihriska v obci
 • opravy cestnej komunikácie v obci
 • vyhotovenie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii budovy kultúmeho domu a obecného úradu
 • 11.4.stromčeky do parku
 • 24.5.lavičky do parku
 • 1.6.deň detí - ZOO Košice
 • 8.6.súťaž hasiči
 • 14.6.súťaž hasiči
 • 21.6. montáž kamer.systému
 • 11.8.ozvuč.technika DS
 • 23.8.nočná súťaž hasiči
 • 11.10.konferencia farárov
 • 14.10.pietna tabul'a do DS
 • 27.10.vybavenie kuchynky OcU
 • 21.11.brána na cintorín

Významnné investičné akcie v roku 2017

 • Oprava fasády Materskej Školy
 • 22.3. výmena kotla v MŠ 2726,-eur
 • 31.5.vozík Hecht do DS
 • 21.6.výlet detí z MŠ-ZOO Bojnice
 • 19.6.hasiči súťaž nočná
 • 7.11.zhotovenie zábradlia
 • 10.11.posedenie s dôchodcami
 • 2.11.dokončenie opravy fasády na MŠ - dotácia z MF SR vo výške 8000,- eur a vlastné zdroje 885,-eur
 • 28.11.dokončenie zateplovania KD a OcU Zníženie energetickej náročnosti kultúmeho domu - dotácia z MZP -enviromentálny fond 130000,-eur a vlastné zdroje 7224,-
 • 8.12.posedenie s dôchodcami
 • 8.12.Mikuláš
 • 20.12.posedenie  s dôch.
 • Vývozy VKK - odpad z obce

Predpokladaný budúci vývoj činnosti 2018
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

 • Asfaltovanie chodnikov a miestnej komunikácie
 • Sanácia čiernych sklâdok - Ministerstvo vnútra 59047,68 €, vlastné zdroje 1820,00 €
 • Rekonštrukcia strechy kultúmeho domu
 • Misionársky deň 11. Ročník
 • Výlet MŠ - Habakuky

MIESTNE ŠPECIALITY: bryndzové halušky, gemerské guľky, mäsová polievka s gágoríkmi, pečienkové halušky, gulášová polievka, zabíjačková zapražená kyslá polievka, bryndzovník, koláče pečené v rôznych formách v peci a i..
RECEPT - ZABÍJAČKOVÁ zapražená kyslá polievka : bravčové rebrá, kosti a vnútornosti dáme variť na miernom ohni (pripravuje sa väčšinou z "obarky" - v obarke sa varí takmer všetko pri zabíjačke), soľ, čierne korenie, vegeta. Keď je mäso uvarené do mäkka, zalejeme mliekom, v ktorom sme rozhabarkovali hl. múku. Nakoniec pridáme smotanu (možno kyslú), v prípade ochutíme octom.

ĎALŠÍ RECEPT chudobných z dávnych čias - ŠKORCA: mletá kukurica (kukuričná múčka) sa pomieša s mliekom na husté cesto, soľ a i.. Podobne ako strapačky sa cesto nahadzovalo do vriacej vody. Po prevarení škorca sa precedila do mysy. Ochutilo sa vyprážanou cibuľou v masti, alebo tvarohom. PRAJEME DOBRÚ CHUŤ!
vzťahy: družobný styk s obcou Nagycsécs v MR (podpísaná zmluva o spolupráci v oblasti - kultúry, športu - hlavne futbal, tradície).