Slovenský iconEnglish icon

Cirkev

16. storočie: väčšina obyvateľov prestúpila z rím.kat. cirkvi na evanjelickú augsburského vyznania . Prvým známym ev. kazateľom bol Ján Schermier. Začiatkom 17. storočia (okolo 1609) tu bol postavený ev.kostol, ktorý slúžil do r. 1805, keď bol postavený nový (Národná pamiatka).

...Na tomto odkaze nájdete fotogalériu s leteckými pohľadmi na obec Kunova Teplica a tiež iné informácie o obci + video...

KULTÚRNE pamiatky:

KOSTOL ev. a.v. - vystavaný na starých základoch v roku 1805. Pozdľžny sieňový priestor s oblým oltárovým uzáverom, zaklenutý pruskými klenbami s klenbovými pásmi, ktoré dopadajú na rímsy nástenných pilierov. Na východnej strane interiéru murovaný chór, ktorý sa otvára do priestoru tromi arkádami. Na oltári zo začiatku 19. storočia retardované prvky baroka i rokoka, obraz ukrižovaného (z r. 1734 zo starého kostola). Za oltárom oblý uzáver s nástennými maľbami s postavami Martina Luthera, Juraja Rákócziho, Štefana Bocskaya, Filipa Melanchtona. Klasická kazateľnica, krstiteľnica a organ (chránená pamiatka 1860-1870). Veža ukončená slnkom s lúčmi a polmesiacom. Zvon 18. storočie.

KÚRIA klasická zo zač. 19. storočia - päťosová bloková trojštruktúrová budova. Podobne bol členený aj niekdajší kaštieľ barokovo-klasického slohu (z konca 18. storočia), počas II. Svetovej vojny zničený.
ĽUDOVÚ KULTÚRU reprezentoval dlhé obdobie folklórny súbor (1955-1972 ved. Ladislav Labina) a divadelný súbor (1962-1970, ved. Ladislav Labina, bol aj knihovníkom). V regióne sa preslávila rocková skupina "The Flowers" (1964-1976, členovia: Štefan Dono, Ladislav Bary, Peter Szentpéteri, Alexandre Tóth, Ladislav Bezeg).
Objekt kultúrneho domu (1986) zahrňuje 2 samostatné sály s kapacitou 240 miest, klubovňa mladých 60 miest, klub dôchodcov 35 miest, knižnica cca 7 tisíc zväzkov.
V r. 2000 vydaná publikácia na pamiatku známeho speleológa Jozefa Drenku (pamätná bronz. tabuľa, odliatok - Vojtech Balázs, model - Ladislav Marenčík, ), autor publikácie PhDr. Jozef DRENKO(syn). V roku 2006 vydaná monografia obce Kunova Teplica (ved. autorského kolektívu PhDr. Jozef Drenko, redakčná rada Štefan Dono, Elemír Mušinský).