Slovenský iconEnglish icon

Kniha Kunova Teplica

 20.02.2024

Vydavateľ: Obec Kunova Teplica, 2006
Autori: PhDr. Jozef Drenko (ved. autorského kolektívu)
Redakčná rada: Štefan Dono, Elemír Mušinský
Zodpovedný redaktor: Štefan Dono
Litografie a tlač: Roven Rožňava, s.r.o.
Kniha neprešla jazykovou úpravou.
ISBN 80-89168-16-7